• การศึกษา,  การเมือง,  ประชาสัมพันธ์

    TED FUND พัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มอบทุนรายละไม่เกิน 2 ล้าน เปิดลงทะเบียน 16 กันยายน นี้

    กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เดินหน้ากองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ TED FUND  ปี 2563 ให้ทุนสนับสนุนการดำเนินธุรกิจแก่ นักศึกษาระดับปริญญาโท – เอก สาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม หรือสาขาธุรกิจนวัตกรรม รวมทั้งผู้ประกอบการนำร่อง 55 รายๆ ละไม่เกิน 2 ล้าน เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 นายนิคม ปัญญาทวีกิจไพศาล ผู้จัดการกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Technology and Innovation-Based Enterprise Development Fund หรือ TED Fund  ) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เดินทางมาเป็นประธานการเสวนาพิเศษ หัวข้อ “ TED Fund Talk : โอกาส และก้าวต่อไป ของผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม กับ TED Fund เพื่อนคู่คิดทางธุรกิจ” ณ หอประชุม NSP RICE GRAIN AUDITORIUM อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ ได้เปิดเผยว่า  อว.จัดตั้งกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ดำเนินการโครงการมาเป็นระยะเวลาเกือบ 3 ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2560 – 2562 โดยคำนึงถึงนโยบายหลักของรัฐบาลในการนำประเทศไทยไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 ด้วยการใช้นวัตกรรม เพื่อเพิ่มคุณค่าสินค้าและบริการ  และการส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ในการพัฒนาธุรกิจที่มีศักยภาพในการทำซ้ำ  และขยายตลาด เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและสามารถเติบโตอย่างก้าวกระโดดมาโดยตลอด รวมทั้งสอดคล้องกับภารกิจของกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ที่กำหนดนโยบายสำคัญ คือ การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษ ที่ 21 และนำองค์ความรู้และนวัตกรรมไปใช้พัฒนาประเทศ สำหรับผลการดำเนินงานของ TED Fund ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2560 – 2562 ในการมอบทุนสนับสนุนให้ผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ได้รับคัดเลือกนั้น จากการจัดสรรเงินสนับสนุนผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม รุ่นประชาชนทั่วไป รุ่นที่ 1 จนมาถึง รุ่นที่ 3  ในปัจจุบัน เราได้รับข้อเสนอโครงการจากผู้ประกอบการเป็นจำนวนมากกว่า 1,461 โครงการ…