• ผสมโรง

    พูดไม่เพราะ แต่ร้องเพลงไพเราะ?

    ผสมโรง สันต์ สะตอแมน วันนี้.. “วันวิสาขบูชา” ขอน้อมนำ “คติธรรม” สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ความว่า.. “ดิถีวิสาขบูชาอันเป็นวันคล้ายวันประสูติ ตรัสรู้ และ ปรินิพพาน ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเป็นวันสำคัญสากลของโลก มีกาลกำหนดขึ้นไว้เป็นนักขัตฤกษ์พิเศษ Please follow and like us:0 20 20