• www.plewseengern.com,  พระราชสำนัก

  ‘ในหลวง-พระราชินี’ ทรงเป็นประธานจุดเทียนน้อมรำลึก ร.9 ทรงมีพระราชดำรัส น้อมรำลึกรัชกาลที่ 9 ขอพระบารมีคุ้มครองรักษาประเทศชาติ

  ๕ ธ.ค.๖๓ – เวลา ๑๘.๕๕ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชราชธิดา และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา โดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปยังพระบรมมหาราชวัง Please follow and like us:0 20 20

 • ประชาสัมพันธ์,  สังคม

  ศูนย์การค้าเครือเอ็ม บี เค เชิญชวนพสกนิกร ร่วมจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓

  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ ศูนย์การค้าในเครือเอ็ม บี เค ขอเชิญชวนประชาชนสวมเสื้อสีฟ้า Please follow and like us:0 20 20

 • สังคม

  นายกรัฐมนตรีนำพสกนิกรชาวไทยทั่วประเทศ ร่วมจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปีพุทธศักราช 2563

  28 ก.ค.63 เวลา 19.00 น. ณ เวทีใหญ่ ท้องสนามหลวง พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นางนราพร จันทร์โอชา ภริยา เป็นประธานพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2563 Please follow and like us:0 20 20

 • เปลว สีเงิน

  พรสังฆราชาที่แผ่ถึงประชาชน

  เมื่อวาน……. คือ “๒๘ กรกฏาคม” เป็นวัน”เฉลิมพระชนมพรรษา ๖๗ พรรษา ของ “พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว” “สมเด็จพระอริยวงศาคตญาน (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก” ถวายพระพรแด่ “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” รัชกาล ที่ ๑๐ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ดังนี้ ขอถวายพระพร เจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคล พระชนมสุขทุกประการ จงมีแด่ สมเด็จพระบรมบพิตร พระราชสมภารเจ้า ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ อภิลักขิตสมัยเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้า ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ได้เวียนมาบรรจบอีกคำรบหนึ่งแล้ว อาตมภาพ ในนามคณะสงฆ์ ขอตั้งกัลยาณจิต ร่วมกับปวงชนชาวไทย สำแดงความปีติโสมนัสและขอถวายพระพรชัยมงคล บัดนี้ สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้า ทรงรับพระบรมราชาภิเษก ตามโบราณขัตติยราชประเพณีทุกประการ พร้อมทั้งพระราชทานพระปฐมบรมราชโองการที่จะทรงครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎร ดุจเดียวกับที่ “สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช” แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ได้ทรงปฏิญาณพระองค์เป็นแนวทางดำเนินพระราชจริยาสืบมาทุกรัชสมัย อันว่า “พระราชธรรม” สำหรับพระมหากษัตริย์นั้น มี๑๐​ ประการ เรียกว่า ‘ทศพิธราชธรรม’ ประกอบด้วย………… การให้, การสังวรระวังกายวาจาให้เป็นปรกติ, การบริจาคเพื่อบรรเทาความโลภ, ความซื่อตรง, ความอ่อนโยน, การกำจัดความเกียจคร้านและความชั่ว, ความไม่มักโกรธ, ความไม่เบียดเบียน, ความอดทน และการดำรงความยุติธรรม เมื่อใด พระมหากษัตริย์ ทรงดำรงทศพิธราชธรรมให้บริบูรณ์ด้วยดีในพระองค์​ เมื่อนั้น พระบรมวงศานุวงศ์ ข้าทูลละอองธุลีพระบาทและราษฎร ย่อมสวามิภักดิ์ พร้อมพลีกำลังกาย กำลังความคิด สนองพระเดชพระคุณ โดยความซื่อสัตย์สุจริต และกตัญญู ปรากฏพระปีติโสมนัสมาสู่ดวงพระราชหฤทัย ในขณะเดียวกัน ประชาชนทุกคน ก็พึงทำความแยบคายในใจให้ถ้วนถี่ว่า ทศพิธราชธรรมนี้ หาได้เป็นพระราชปฏิบัติสำหรับพระมหากษัตริย์แต่ฝ่ายเดียวไม่ ด้วยเหตุที่ความรุ่งเรืองของชาติบ้านเมือง จำเป็นต้องอาศัยกำลังพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ช่วยกันทำหน้าที่ตามฐานะของตนๆ เพื่อสนองพระบรมราโชบาย จนบังเกิดผลสัมฤทธิ์ได้สมพระราชปรารถนา เพราะฉะนั้น ในฐานะผู้อาศัยใต้พระบรมโพธิสมภาร จึงพึงศึกษาและน้อมนำธรรมะทั้ง ๑๐ ประการข้างต้น มาเป็นวิถีการดำรงตน โดยทั่วหน้ากัน ณ อุดมสมัยเฉลิมพระชนมพรรษา อาตมภาพขออัญเชิญนิพนธคาถาแห่งสุขาภิยาจนคาถา มากล่าวอ้างเป็นสัจจวาจาว่า มาตา ปิตา จอตฺรชํ ​นิจฺจํ รกฺขนฺติ ปุตฺตกํ เอวํ ธมฺเมนราชาโน ปชํรกฺขนฺตุ สพฺพทาฯ ความว่า ‘มารดาและบิดาย่อมถนอมบุตรน้อยอันบังเกิดในตนเป็นนิตย์ ฉันใด…