• สังคม,  สุขภาพ

    ฟิลิปส์ สนับสนุนสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยฯ และชมรมคลื่นเสียงสะท้อนหัวใจแห่งประเทศไทย ร่วมสนับสนุนการเข้าถึงระบบสาธารณสุขของคนไทย ภายใต้โครงการ “ดูแลกาย ห่วงใยหัวใจ เริ่มที่ตัวคุณ”

    ฟิลิปส์ สนับสนุนสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยฯ และชมรมคลื่นเสียงสะท้อนหัวใจแห่งประเทศไทย ร่วมสนับสนุนการเข้าถึงระบบสาธารณสุขของคนไทย ภายใต้โครงการ “ดูแลกาย ห่วงใยหัวใจ เริ่มที่ตัวคุณ” จัดหน่วยออกตรวจผู้ป่วยโรคหัวใจกว่า 100ราย ณ โรงพยาบาลกระบี่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย – โรคหัวใจ ถือเป็นโรคที่คร่าชีวิตคนไทยเป็นอันดับต้นๆ รองจากมะเร็ง ซึ่งจากสถิติของกระทรวงสาธารณสุขพบว่า คนไทยเสียชีวิตจากกลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือดสูงถึง 20,855 คนต่อปี หรือเฉลี่ยชั่วโมงละ 2 คน และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นทุกปี ในขณะที่ปัจจุบันสิทธิรักษาพยาบาลในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จะช่วยให้อัตราการเข้าถึงบริการระบบสาธารณสุขของคนไทยเพิ่มมากขึ้น แต่จำนวนแพทย์ยังคงไม่เพียงต่อการดูแลผู้ป่วย ซึ่งจากสถิติพบว่าในปี 2561 พบว่าอัตราแพทย์ 1 คน ต่อประชากรเฉลี่ย 1,771 คน แต่จำนวนแพทย์ต่อประชากรไม่ได้กระจายอย่างเท่ากันทุกพื้นที่ อย่างในกรุงเทพมหานครอัตราแพทย์ 1 คน ต่อประชากรเฉลี่ย 601 คน ในขณะที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อัตราแพทย์ 1 คนต่อประชากรเฉลี่ย 2,719 คน ส่วนภาคใต้อัตราแพทย์ 1 คนต่อประชากร 2,115 คน   ฟิลิปส์ ในฐานะผู้นำด้านเทคโนโลยีเพื่อการดูแลสุขภาพ เล็งเห็นถึงความสำคัญของโรคหัวใจและการพัฒนาการเข้าถึงระบบสาธารณสุขไทย จึงได้ริเริ่มโครงการซีเอสอาร์เพื่อช่วยเหลือสังคม (Corporate Social Responsibility) ภายใต้ชื่อ “ดูแลกาย ห่วงใยหัวใจ เริ่มที่ตัวคุณ” ด้วยการสนับสนุนการทำงานของสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และชมรมคลื่นเสียงสะท้อนหัวใจแห่งประเทศไทย เพื่อออกหน่วยตรวจโรคหัวใจด้วยเครื่องตรวจคลื่นเสียงสะท้อนหัวใจ (Echocardiography) พร้อมทั้งรณรงค์เรื่องการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคหัวใจแก่ประชาชนทั่วไป ณ โรงพยาบาลกระบี่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิง สมนพร บุณยะรัตเวช สองเมือง ประธานชมรมคลื่นเสียงสะท้อนหัวใจแห่งประเทศไทย กล่าวว่า “โรคหัวใจเป็นสาเหตุการเสียชีวิตของคนไทยอันดับต้นๆ เพราะบางครั้งโรคหัวใจอาจจะไม่แสดงอาการอะไรเลย จนอาจเกิดการเสียชีวิตเฉียบพลัน สำหรับอาการแสดงของโรคหัวใจ ได้แก่ เหนื่อยหอบง่าย นอนราบแล้วอึดอัดต้องลุกขึ้นมานั่งช่วงกลางคืน เจ็บหน้าอกซึ่งมีลักษณะเฉพาะ ใจสั่นเต้นเร็ว หรือเป็นลมหมดสติที่ไม่ได้เกิดจากการเป็นลมแดด หรือการยืนนาน เป็นต้น สำหรับสาเหตุของโรคหัวใจเกิดจากพันธุกรรม ความเครียด การไม่ออกกำลังกาย การรับประทานอาหารที่ไม่ถูกหลักโภชนาการ โดยเฉพาะอาหารที่ประกอบด้วยไขมัน เกลือ น้ำตาล หรือคลอเรสเตอรอลปริมาณสูงๆ การสูบบุหรี่ และการดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำ หรืออาจจะเกิดจากผลของโรคอื่น เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง และการใช้ยาบางชนิด ฯลฯ” โรคหัวใจมีหลายประเภท อันได้แก่ โรคหัวใจพิการแต่กำเนิด โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคลิ้นหัวใจ โรคกล้ามเนื้อหัวใจผิดปกติ โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ ซึ่งการรักษาโรคหัวใจแต่ละประเภทก็มีความแตกต่างกัน ดังนั้น สิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับการรักษาโรคหัวใจนั้น ต้องวินิจฉัยให้ได้ว่าเป็นโรคหัวใจประเภทไหน และความรุนแรงระดับใด เพื่อการรักษาที่มีประสิทธิภาพต่อชีวิตผู้ป่วย “จริงๆ การตรวจหัวใจทำได้หลากหลายวิธี แต่การตรวจที่จัดได้ว่าเป็นหนึ่งในการตรวจที่สำคัญ คือ การตรวจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนหัวใจขั้นสูง (Echocardiography) โดยใช้หลักการของคลื่นอัลตราซาวน์ ซึ่งคลื่นเสียงดังกล่าวสามารถผ่านหน้าอกผู้ป่วยไปยังหัวใจ สามารถตรวจการทำงานและโครงสร้างของหัวใจ ได้แก่ การบีบและการคลายตัวของหัวใจ การปิดเปิดของลิ้นหัวใจ การตรวจลิ้นหัวใจรั่วหรือตีบ การตรวจว่ากล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดหรือไม่ หรือหลอดเลือดหัวใจอุดตัน เป็นต้น โดยการตรวจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนหัวใจนี้ ถือว่าเป็นการตรวจที่มีความปลอดภัย ผู้ป่วยตั้งครรภ์ก็สามารถตรวจได้โดยไม่มีอันตรายต่อทารกในครรภ์ ดังนั้นทางสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยฯ และชมรมคลื่นเสียงสะท้อนหัวใจแห่งประเทศไทยจึงได้เลือกวิธีการตรวจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนหัวใจ…