• www.plewseengern.com,  ผักกาดหอม

    วางถุงกาวเถอะ!-ผักกาดหอม

    ผักกาดหอม จะชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ             เรื่องต่างชาติแทรกแซงไทย บางคนบอกว่าแค่ไอโอของเผด็จการเท่านั้นเอง ไม่มีหรอก….ใครจะ “ขายชาติ”             ต่างชาติเองปฏิเสธกันลิ้นพัน….เค้าเปล่านะ             จริงหรือไม่ลองให้คนที่ถูกกล่าวหาว่าดึงต่างชาติแทรกแซงไทยเล่าเรื่องเอง น่าจะชัดเจนกว่าการที่ใครก็ไม่รู้พูดลอยๆ โดยไม่มีหลักฐาน                         Please follow and like us:0 20 20