• สุขภาพ

  AI ช่วยวินิจฉัยโควิด ลดความเสี่ยงหมอ-พยาบาล-ประชาชน

  เช้าวันนี้ (16 เม.ย.) พล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเดินทางไปที่ รพ.ศิริราช เพื่อตรวจติดตามการใช้งานระบบ AI ที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกับ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี ประเทศไทย (จำกัด) นำไปติดตั้งเป็นอุปกรณ์ช่วยแพทย์พยาบาลวิเคราะห์การติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19

 • ดิจิทัล,  สุขภาพ,  เทคโนโลยี

  กระทรวงดิจิทัลฯ ร่วมมือหัวเว่ยเสริมพลังประเทศไทยสู้โควิด-19 ผนึกกำลังโซลูชัน 5G เข้ากับ AI เพิ่มศักยภาพการตรวจและดูแลผู้ป่วย ให้แก่โรงพยาบาลศิริราชได้อย่างเต็มประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

  13 เมษายน 2563, กรุงเทพมหานคร – กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ ประเทศไทย (จำกัด) ส่งมอบโซลูชันผู้ช่วย AI ผสานพลังเทคโนโลยีเครือข่าย 5G เพื่อใช้รายงานผลตรวจโควิด-19 ให้กับโรงพยาบาลศิริราชได้อย่างอัตโนมัติ รวดเร็ว และแม่นยำ ผ่านเครือข่ายความเร็วสูง เสริมพลังแพทย์ไทยในการรับมือสถานการณ์ระบาดของโควิด-19 ได้อย่างมีศักยภาพด้วยเทคโนโลยีระดับโลก

 • การศึกษา,  สุขภาพ,  เทคโนโลยี

  คร.จับมือ จุฬาฯ ใช้ AI ตรวจคัดกรองวัณโรคโดยเฉพาะ บนรถ Digital Mobile X-ray แห่งแรกในไทย

  “แห่งแรกที่ใช้ AI ตรวจคัดกรองวัณโรคโดยเฉพาะ บนรถ Digital Mobile X-ray ” กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ร่วมมือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (Artificial Intelligence: AI) ช่วยแปลผลภาพรังสีทรวงอก เพื่อคัดกรองวัณโรคเบื้องต้น ด้วย AI ในประเทศไทย

 • ดิจิทัล,  สมัครงาน,  เทคโนโลยี,  แรงงาน

  CDG จับมือ พระจอมเกล้าพระนครเหนือ เร่งสร้างครูโค้ดดิ้ง เพิ่มบุคลากรไอที ป้อนตลาดแรงงานยุคดิจิทัล

  เทรนด์โลกในปัจจุบันที่ต้องจับตามองที่จะส่งผลต่อตลาดแรงงานในอนาคตทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ มาจากเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงปัญญาประดิษฐ์ (AI) การใช้ Big data และ Cloud ที่จะเข้ามามีบทบาทสำคัญ โดยจากรายงานของ World Economic Forum (WEF) คาดว่าภายในปี 2565

 • การศึกษา,  พลังงาน,  สุขภาพ

  กทปส. มอบทุน ม.มหิดล พัฒนาหุ่นยนต์ต้นแบบ ขานรับสังคมสูงอายุ  

  กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือ กทปส. เดินหน้าสนับสนุนการพัฒนามอบทุนต่อเนื่องให้แก่มหาวิทยาลัยมหิดล ในโครงการพัฒนา “ชูใจ” หุ่นยนต์ดูแลสุขภาพใจผู้สูงอายุสำหรับศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ  สอดรับนโยบายขับเคลื่อนประเทศ ไทยแลนด์ 4.0. และการก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทย ทางด้าน ดร.กลกรณ์  วงศ์ภาติกะเสรี  หัวหน้าโครงการพัฒนาหุ่นยนต์ฯ และอาจารย์ประจำภาควิชา  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ให้ข้อมูลว่า องค์การอนามัยโลกมีการประเมินว่าใน พ.ศ.2583 ประเทศไทยจะมีจำนวนผู้สูงอายุมากที่สุดในโลก ซึ่งเป็นผลมาจากความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์และอัตราการเกิดที่น้อยลง จากสถานการณ์ดังกล่าวส่งผลให้รัฐบาลต้องเร่งวางนโยบายและมาตรการต่าง ๆ ในการเตรียมรับมือกับสังคมผู้สูงอายุ จากการกำหนดยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560–2579) หรือ แผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2545 – 2564)  ที่เน้นมาตรการส่งเสริมความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน ดูแลตนเองเบื้องต้น และมาตรการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันและสร้างความเข้มแข็งขององค์กรผู้สูงอายุ จึงนับเป็นความท้าทายต่อการวิจัยและพัฒนาในการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่ออำนวยความสะดวกและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ เนื่องจากพบว่า ผู้สูงอายุมักต้องทนทุกข์และเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังต่างๆ ประสบปัญหาด้านภาวะอารมณ์ เหงา ว้าเหว่ ถูกละเลยจากสังคมและลูกหลาน และบางกลุ่มอยู่ในภาวะพึ่งพิง เกิดความทุกข์ใจจากการที่ไม่สามารถทำสิ่งต่างๆ ได้ด้วยตนเอง หรือความสามารถในการดำรงชีวิตได้ด้วยตนเองลดลง ซึ่งเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดสภาวะอารมณ์เชิงลบได้ ไม่ว่าจะเป็นภาวะวิตกกังวล ภาวะเครียดที่จะเป็นภาระกับลูกหลานและอาจส่งผลรุนแรงไปเป็นภาวะซึมเศร้าได้ จากปัจจัยดังกล่าวทางมหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะสถาบันการศึกษาที่มีองค์ความรู้ และแนวทางในการพัฒนากับประยุกต์ใช้เทคโนโลยีผนวกกับหลักด้านจิตวิทยา เพื่อนำไปสร้างประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศ  อีกทั้งยังเป็นการต่อยอดงานวิจัยเดิมที่ทางมหาวิทยาลัยฯ ได้พัฒนา “จับใจ” ระบบหุ่นยนต์โต้ตอบเพื่อเฝ้าระวังผู้มีภาวะซึมเศร้าบนเครือข่ายสังคม ซึ่งเป็นหุ่นยนต์โต้ตอบอัตโนมัติ (Chatbot) ที่มีหน้าที่คัดกรองสภาวะโรคซึมเศร้าของผู้ใช้งาน  โดยทางมหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับทุนจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือ กทปส.  ในการจัดทำโครงการพัฒนา “ชูใจ” หุ่นยนต์ดูแลสุขภาพใจผู้สูงอายุสำหรับศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ  ซึ่งโครงการนี้เป็นการร่วมมือกันระหว่างหลายภาคส่วน ได้แก่ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กับสาขาวิชาจิตวิทยาคลินิก ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โดยมีระยะเวลการดำเนินโครงการตั้งแต่เดือนธันวาคม 2561 ถึง พฤษภาคม 2563    ในการดำเนินโครงการฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นผู้ช่วยดูแลสุขภาพใจผู้สูงอายุในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุในประเทศไทย ด้วยการประเมินและคัดกรอง และการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นตามหลักจิตวิทยา  พร้อมยังเป็นการยกระดับคุณภาพการให้บริการของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุในประเทศไทย ด้วยการบูรณาการระบบการดูแลสุขภาพใจของผู้สูงอายุแบบครบวงจรสำหรับศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือ ผู้สูงอายุมีสุขภาพใจดี ดำรงชีวิตอย่างมีความสุข  รวมถึงยังเป็นการพัฒนาวงการวิจัย ระบบหุ่นยนต์ , IoT, ปัญญาประดิษฐ์ และจิตวิทยาคลินิกของประเทศไทย  และยังก่อให้เกิดการบูรณาการระหว่างการแพทย์กับเทคโนโลยีอีกด้วย ทั้งนี้คาดหวังว่าการดำเนินโครงการพัฒนาหุ่นยนต์ในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์กับกลุ่มผู้สูงอายุและยังเป็นการยกระดับคุณภาพกับการบริการของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุในประเทศไทย ถึงแม้ว่าจะเป็นหุ่นยนต์ต้นแบบ  แต่ทางทีมพัฒนาได้วางแผนการดำเนินงานไว้เป็นระยะ ในการพัฒนาเนื่องจากเรื่องจิตวิทยาเป็นเรื่องที่มีรายละเอียดและต้องรอบคอบในการดำเนินการ  รวมถึงการเก็บข้อมูลแต่ละส่วนเพื่อนนำมาปรับปรุงพัฒนาเพื่อประสิทธิภาพหุ่นยนต์ให้มีความสมบูรณ์นั้น มีขั้นตอนและรายละเอียดในการดำเนินการมาก ทำให้ต้องใช้เวลาในการพัฒนาต่อไปอย่างต่อเนื่อง งานวิจัยและพัฒนานี้ได้นำความรู้ด้านปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) หรือ AI บูรณาการกับหลักการทางจิตวิทยาคลินิกเฉพาะทางในเรื่องผู้สูงอายุ เพื่อนำมาพัฒนาและสร้างระบบหุ่นยนต์ที่เข้าใจสภาวะอารมณ์ของผู้สูงอายุ พร้อมทำหน้าที่เป็นเพื่อนที่มีความเชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาและเข้าถึงจิตใจของผู้สูงอายุ รวมทั้งยังพูดคุยเล่าเรื่องราวด้วยภาษาไทย โดยเมื่อทำการพูดคุยกับหุ่นยนต์เพื่อประเมินภาวะอารมณ์แล้ว หุ่นยนต์จะจัดโปรแกรมการดูแลด้านอารมณ์ให้เหมาะกับสภาวะอารมณ์และความต้องการของแต่ละบุคคล (personalize intervention) ในระดับที่เหมาะสม และหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่อาจจะส่งผลให้เกิดอารมณ์ในแง่ลบต่อผู้สูงอายุ นอกจากนี้ หุ่นยนต์ชูใจ ยังสามารถประเมินภาวะสภาพจิต ภาวะความจำ และจัดโปรแกรมช่วยฝึกความจำในผู้สูงอายุได้อีกด้วย…

 • การศึกษา,  การเมือง,  ยานยนต์

  กลุ่ม ปตท. ร่วมเป็นแม่ทัพนำอุตฯ ไทยเข้าถึง “ระบบปัญญาประดิษฐ์–หุ่นยนต์”  ในงาน MRA 2019

  กลุ่ม ปตท. ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมชมนิทรรศการและการแสดงผลงานด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม และอุปกรณ์ที่ช่วยส่งเสริมและยกระดับภาคการผลิตและโครงสร้างพื้นฐาน พร้อมร่วมรับฟังการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคนิคที่เป็นประโยชน์ในงาน Maintenance & Resilience Asia 2019  ระหว่างวันที่ 2 – 4 ตุลาคม 2562  ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ วันนี้ (2 ตุลาคม 2562) นายภานุวัฒน์  ตริยางกูรศรี  ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม  รักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีเปิดงานนิทรรศการและการแสดงผลงานในหัวข้อเรื่อง Maintenance & Resilience Asia 2019  (MRA 2019) โดยความร่วมมือระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  กระทรวงอุตสาหกรรม  กระทรวงคมนาคม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการนี้  นายภานุวัฒน์  ตริยางกูรศรี  พร้อมด้วย นายมาซามิ  นากามูระ  ประธานสมาคมบริหารจัดการประเทศญี่ปุ่น หรือ เจเอ็มเอ ได้ให้เกียรติเยี่ยมชมผลงานที่กลุ่ม ปตท. นำมาจัดแสดงภายในงาน  โดยมี  นายวรวัฒน์ พิทยศิริ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่นวัตกรรมและดิจิทัล บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับ นายวรวัฒน์ พิทยศิริ  เปิดเผยว่า  ปัจจุบันเทคโนโลยีด้านหุ่นยนต์ และ AI ได้กลายมาเป็นเมกะเทรนด์ที่สำคัญของโลก ซึ่งมีบทบาทสำคัญในอุตสาหกรรมต่างๆ มากขึ้นทั้งอุตสาหกรรมค้าปลีก การเงิน การขนส่ง และ เกษตร ฯลฯ โดยมีส่วนช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิต วิเคราะห์ข้อมูลภาพรวมของการใช้พลังงานในจุดต่างๆ  เพื่อประสิทธิภาพในการจัดการการใช้และผลิตอย่างเหมาะสม และยังเข้าใจพฤติกรรมเชิงลึกของผู้บริโภคอีกด้วย  โดย ล่าสุด กลุ่ม ปตท. ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ได้มีการคิดค้นและพัฒนาไปร่วมจัดแสดงในนิทรรศการ MRA 2019 โดยมุ่งมั่นที่จะช่วยยกระดับโรงงานอุตสาหกรรมไทยให้ทัดเทียมในระดับโลก พร้อมก้าวไปสู่ศูนย์กลางแห่งความทันสมัยในด้านกระบวนการผลิต การบำรุงรักษา ตลอดจนช่วยกระตุ้นการใช้นวัตกรรมในการพัฒนาธุรกิจขององค์กรต่างๆในประเทศไทยมากยิ่งขึ้น สำหรับนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่กลุ่ม ปตท. จะนำไปร่วมจัดแสดงและเผยแพร่นั้น ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ Smart Manufacturing หรือเทคโนโลยีด้านการผลิต  อาทิ  Manipulating Drone  อากาศยานไร้คนขับ หรือ โดรน ที่สามารถเคลื่อนที่อัตโนมัติเข้าไปใกล้ผนังของถังเก็บน้ำมัน เพื่อวัดความหนาของผนังหรือโครงสร้าง ซึ่งจะชี้วัดการกร่อนของวัสดุ  และส่งข้อมูลแบบไร้สายกลับมายังภาคพื้นดินเพื่อการติดตามและบันทึกผล  ลดค่าใช้จ่ายในการใช้นั่งร้านหรือการโรยตัวเพื่อเข้าถึงพื้นที่เป้าหมาย และสามารถปฏิบัติงานในพื้นสูงที่ที่มีความเสี่ยง  ปัจจุบันอยู่ในขั้นการพัฒนาต้นแบบโดยคาดว่าจะสามารถนำมาใช้งานจริงในปี 2562  MOVO–Service robot  หรือหุ่นยนต์ที่ให้ความช่วยเหลือและบริการเป็นหุ่นยนต์ที่ทำงานนอกเหนือจากงานระบบอุตสาหกรรม โดย ปตท. ได้อยู่ระหว่างพัฒนาให้สามารถเคลื่อนไหวได้คล้ายมนุษย์มากที่สุดรวมทั้งพัฒนาให้สามารถจดจำใบหน้าและหลบสิ่งกีดขวางได้  Drone Survey  เทคโนโลยีการบินถ่ายภาพทางอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง  พร้อมการวิเคราะห์ที่ทันสมัย  สามารถตรวจสอบและแปลงข้อมูลทางกายภาพจากทางอากาศให้เป็นรูปแบบดิจิทัล  จากการบินเก็บข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศ ความละเอียดสูงด้วยกล้องชนิดพิเศษ  ระยะทางบินสำรวจได้มากกว่า 80 กิโลเมตรต่อเที่ยวบิน  สามารถประยุกต์ใช้ในธุรกิจน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ  ไฟฟ้า  การเกษตรและป่าไม้  การก่อสร้าง  คมนาคม และการสำรวจอื่นๆ และส่วนต่อมาคือ Smart Infrastructure หรือเทคโนโลยีด้านโครงสร้างพื้นฐาน อาทิ วังจันทร์วัลเลย์ ซึ่งเป็นที่ดินของ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และกลุ่ม ปตท. ตั้งอยู่ ณ ต.ป่ายุบใน อ.วังจันทร์ จ.ระยอง  มีพื้นที่กว่า 3,500 ไร่ ประกอบด้วย  พื้นที่พัฒนาแล้ว ประมาณ 1,200…