สังคม

ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงห่วงใยและทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของราษฎรผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงทรงพระราชทานพระราชานุญาตให้สภากาชาดไทยจัดตั้ง “ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ในระหว่างวันที่ 8-17 พฤษภาคม 2563 ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อประกอบอาหารปรุงสุกใหม่สำหรับนำไปมอบให้แก่ประชาชน ทั้งชาวไทยและแรงงานข้ามชาติในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร

โดยเริ่มเปิดโครงการครัวพระราชทานฯ ขึ้น เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 ซึ่งตรงกับวันกาชาดโลก ซึ่งสอดคล้องกับภารกิจของสภากาชาดไทย ในการปฏิบัติงานด้านมนุษยธรรมตามหลักการกาชาดสากล เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์โดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติ วรรณะ ศาสนา ลัทธิ และความเชื่อทางการเมืองใด ๆ อีกด้วย

ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ศักดิ์ชัย ลิ้มทองกุล ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานพระราชานุญาตให้สภากาชาดไทยจัดตั้ง “ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” ขึ้น

จากนั้น มอบชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤติ COVID-19 และอาหารปรุงสุกแก่ประชาชน ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อนำไปแจกจ่ายแก่ประชาชนในชุมชนบางหญ้าแพรก ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมือง รวมถึงเขตพื้นที่อำเภอกระทุ่มแบนและอำเภอบ้านแพ้ว จำนวน 1,200 ชุด ยังความปลาบปลื้มและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นแก่ประชาชนที่ได้รับอาหารพระราชทานในครั้งนี้

นางชุติพร วิจิตร์แสงสี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวเพิ่มเติมว่า “ประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม เนื่องจากจังหวัดสมุทรสาครมีโรงงานอุตสาหกรรมมากกว่า 7,000 โรงงาน ซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลให้โรงงานหลายแห่งปิดตัวลง เศรษฐกิจย่ำแย่ และประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมาก เมื่อความทราบถึงพระองค์จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้ ฯ พระราชทานพระราชานุญาตจัดตั้งครัวพระราชทานฯ ดังกล่าว

ทั้งนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาครได้ดำเนินการจัดหาสิ่งของไปมอบให้กับประชาชนเพื่อบรรเทาทุกข์ในบางส่วนแล้ว แต่ยังมีอีกหลายพื้นที่ที่ยังต้องการอาหารปรุงสุกเพื่อดำรงชีพ ซึ่งเป็นอาหารที่มีคุณภาพตามที่พระองค์ท่านทรงห่วงใย โดยประชาชนในทุกชุมชนจะได้รับอาหารพระราชทาน เพื่อดำรงชีพอย่างทั่วถึงกัน”

อาหารปรุงสุกจากครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย จะแจกจ่ายไปยังประชาชนในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร วันละ 1,200 ชุด โดยจะคำนึงถึงการเป็นต้นแบบที่ดีด้านการจัดการครัวที่เน้นความสะอาด ยึดหลักสุขาภิบาลที่ได้มาตรฐาน มีเมนูอาหารที่สด สะอาด บุคลากรในครัวแต่งกายตามมาตรฐาน คือ สวมหมวกคลุมผม ใส่ผ้ากันเปื้อน สวมหน้ากากอนามัย และสวมถุงมือ รวมถึงการแจกจ่ายที่ดำเนินการจัดระเบียบการรักษาระยะห่างทางสังคม เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ด้วย

นับตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สภากาชาดไทยได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบดังกล่าวมาโดยตลอด ทั้งด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่ให้การดูแลรักษาผู้ป่วย ผู้ติดเชื้อ การบรรเทาทุกข์ผู้ได้รับผลกระทบทั้งในเรื่องของการเป็นผู้กักกันตนเอง หรือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจ

โดยได้ประสานความร่วมมือกับเหล่ากาชาดจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศ ในการมอบชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤต COVID-19
ไปแล้วกว่า 106,395 ชุด คิดเป็นมูลค่า 70,220,700 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 12 พ.ค.63) มอบหน้ากากอนามัยแบบผ้า 10 ล้านชิ้น สำหรับประชาชนใช้สวมป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ และจัดตั้งครัวเคลื่อนที่ตามสถานีกาชาดต่าง ๆ เพื่อปรุงอาหารสุกใหม่สำหรับแจกจ่ายแก่ประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น

ทั้งนี้ สภากาชาดไทย ได้จัดแคมเปญ “63 บาท สู้ COVID-19 ปี’63” เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนภารกิจของสภากาชาดไทย ด้วยการร่วมบริจาคเงินในโครงการ “63 บาท สู้ COVID-19 ปี’63” แปรเปลี่ยนความทุกข์ยากปี 2563 เป็นพลังน้ำใจ 63 บาท เพื่อจัดชุดธารน้ำใจกู้ชีวิต จัดครัวเคลื่อนที่ให้บริการประชาชนผ่านเหล่ากาชาดจังหวัดในพื้นที่ 76 จังหวัด เพื่อช่วยเหลือ ป้องกัน เยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

โดยโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาสำนักสีลม ชื่อบัญชี “สภากาชาดไทย เพื่อภัยพิบัติ” ประเภทบัญชี “กระแสรายวัน” เลขที่ 001-1-34567-0 ซึ่งจะเปิดรับบริจาคตั้งแต่บัดนี้ – 9 กรกฎาคม 2563 สอบถามเพิ่มเติมโทร.1664

Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *