ศาสนา ธรรมะ วิปัสสนา

รมต.อนุชา เผยมติมหาเถรสมาคม เรื่อง พระภิกษุมีจริยวัตรไม่เหมาะสมประพฤติตนไม่เอื้อต่อพระธรรมวินัย กำหนดให้เจ้าคณะผู้ปกครองทุกระดับทราบ และปฏิบัติอย่างเคร่งครัด แก้ไขปัญหาพระสงฆ์ประพฤติตนไม่เหมาะสม