ประกันสังคม

นายกฯ เห็นใจพี่น้องแรงงาน ออกมาตรการลดเงินสมทบผู้ประกันตนทุกมาตราเป็นเวลา 3 เดือน ช่วยนายจ้าง-ลูกจ้าง ฝ่าเศรษฐกิจที่ได้จากผลกระทบสถานการณ์ความขัดแย้งรัสเซีย-ยูเครนกว่า 24.2 ล้านคน เริ่ม พ.ค.- ก.ค. 65